Personal Data Processing Policy

1. Przepisy ogólne
Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z wymogami RODO z dnia 25 maja 2018 r.
"O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dla "Lats Import" SIA (dalej - Operator).
1. Najważniejszym celem i warunkiem realizacji działań Operatora jest poszanowanie praw i wolności
człowieka i obywatela w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochrony praw do
prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych.
2. Niniejsza polityka Operatora w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych (dalej - Polityka)
ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o odwiedzających stronę
internetową https://ortoto.eu
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
2. Blokowanie danych osobowych - czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (chyba że
przetwarzanie jest konieczne do objaśnienia danych osobowych);
3. Strona internetowa - zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów
komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem
internetowym https://ortoto.eu
4. System Informacji o Danych Osobowych - zbiór danych zawartych w bazach danych osobowych,
zapewniający ich przetwarzanie w oparciu o technologie informatyczne i środki techniczne;
5. Depersonalizacja danych osobowych - działania, w wyniku których nie można
ustalić własności danych osobowych bez dodatkowej informacji dla konkretnego użytkownika lub innego wzoru danych osobowych;
6. Przetwarzanie danych osobowych - każda czynność (operacja)
lub zbiór czynności (operacje) wykonywanych przy użyciu sprzętu do automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi na danych
osobowych, w tym w związku ze zbieraniem, rejestracją, systematyzacją, gromadzeniem,
przechowywaniem, wyjaśnianiem (aktualizacją, zmianą), ekstrakcją, wykorzystaniem,
przekazywaniem (dystrybucją, dostarczaniem, dostępem), deidentyfikacją, blokowaniem,
usuwaniem, niszczeniem danych osobowych;
7. Operator - organ państwowy, miejski, osoba prawna lub fizyczna, organizująca samodzielnie lub
wspólnie z innymi osobami i (lub) przetwarzająca dane osobowe oraz określająca cele przetwarzania
danych osobowych, zestawień przetwarzanych danych osobowych, działań (operacji) realizowanych z
wykorzystaniem danych osobowych;
8. Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonych lub
ustalonych przez użytkownika strony internetowej https://ortoto.eu
9. Użytkownik - każdy odwiedzający stronę https://ortoto.eu
10. Udostępnienie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych
konkretnej osobie lub określonej grupie osób;
11. Dystrybucja danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu gronu osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznaniu się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w środkach masowego przekazu w sieciach teleinformatycznych lub
zapewnienie dostępu do danych osobowych w inny sposób;
12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazanie danych osobowych na
terytorium państwa obcego do organu państwa obcego, zagranicznej
osoby fizycznej lub zagranicznej osoby prawnej;
13. Zniszczenie danych osobowych - wszelkie działania, wskutek których dane osobowe ulegają
nieodwracalnemu zniszczeniu, z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w
systemie informatycznym danych osobowych i (lub) wskutek których następuje zniszczenie
fizycznych nośników danych osobowych.
3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika
1. Nazwisko, imię, patronimik;
2. Adres e-mail;
3. Numery telefonów;
4. Rok, miesiąc, data i miejsce urodzenia;
5. Informacje o wykształceniu, zawodzie, specjalności i kwalifikacjach, wymagane świadectwa
edukacyjne;
6. Informacje na temat poprzednich stanowisk i doświadczenia zawodowego, służby wojskowej,
księgowości wojskowej;
7. Na stronie internetowej gromadzone oraz przetwarzane są również bezosobowe dane o
odwiedzających.
(w tym pliki cookie) z wykorzystaniem usług statystyki internetowej (Yandex Metrika, Google Analytics i inne).
8. Powyższe dane są dalej określone w ramach polityki połączonej przez wspólną koncepcję danych
osobowych.
4. Cele przetwarzania danych
1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zawarcie, wykonanie i rozwiązywanie
umów cywilnych.
2. Operator ma również prawo do informowania Użytkownika o nowych produktach i usługach,
ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić przyjęcia
wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora wiadomość na adres e-mail hello@ortoto.eu z
zaznaczonym znakiem: "Odmowa przyjęcia powiadomień o nowych produktach i usługach oraz
ofertach specjalnych ".
3. Dane bezosobowe Użytkowników zbierane za pośrednictwem statystyk serwisów internetowych
służą do gromadzenia informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i
jego treści.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego
wprowadzenia i/lub przesłania przez Użytkownika za pośrednictwem specjalnych formularzy, które
znajdują się na stronie http://ortoto.eu . Wypełniając odpowiednie formularze i / lub przesyłając
dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki.
2. Operator przetwarza bezosobowe dane dotyczące Użytkownika w przypadku, gdy jest to
dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone zapisywanie plików cookies i
korzystanie z technologii javascript).
6. Kolejność gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych
osobowych.
Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewnione jest poprzez
wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych, które muszą być wdrożone zgodnie z
wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i akceptuje wszelkie możliwe środki
uniemożliwiające dostęp do danych osobowych osób nieupoważnionych.
2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, w żadnych okolicznościach nie będą przekazywane osobom
trzecim, z wyjątkiem przypadków, które są związane z wykonywaniem obowiązujących przepisów
prawa.
3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może sam
dokonać ich aktualizacji, wysyłając powiadomienie na adres e-mail Operatora: hello@ortoto.eu z
dopiskiem "Aktualizuj dane osobowe".
4. Termin przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili
wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając zawiadomienie do Operatora
za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@ortoto.eu z dopiskiem "Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
1. Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych jest
zobowiązany do zapewnienia, aby obce państwo na terytorium, które ma być w stanie przekazywać
dane osobowe, zapewniało rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie
spełniają powyższych wymogów, może być realizowane jedynie w przypadku pisemnej zgody osoby,
której dane osobowe dotyczą, na transgraniczne przekazywanie jej/jego danych osobowych i/lub
wykonanie umowy, której przedmiotem są dane osobowe.
8. Uwagi końcowe
1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego/jej danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej hello@ortoto.eu
2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych
osobowych przez Operatora. Polityka ta obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową
wersją.
3. Aktualna wersja Polityki jest dostępna nieodpłatnie w Internecie: https://ortoto.eu